Fertile Potato

Series: ,
Something funny Anna said.